گزارش مقدماتی بیماری نماتد مولد گره ریشه عناب از خراسان جنوبی و راهکارهای زراعی مدیریت بیماری

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

3 محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

4 عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

عناب، یکی از محصولات مهم استان خراسان جنوبی است و هر گونه عامل خسارت­زا روی این درخت می تواند اقتصاد و معیشت کشاورزان این منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. در نمونه­برداری­های انجام گرفته در بهار و تابستان 96 از باغات عناب روستای سیوجان و بررسی خاک و ریشه علایم بیماری ریشه­گرهی مشاهده شد و در آزمایشگاه لارو سن 2 و جنس ماده نماتد استخراج و برشهایی از بخش انتهایی بدن نماتد ماده تهیه و عامل بیماری جنس Meloidogyne sp. تعیین گردید. این اولین گزارش از وقوع این بیماری در خراسان جنوبی و ایران است. برای مدیریت این نماتد از راهکارهای مختلفی می توان استفاده کرد. یکی از این روش­ها مدیریت زراعی شامل استفاده از نهال سالم، غرقاب، استفاده از مواد اصلاحی، استفاده از گیاهان پوششی و تله، مبارزه با علف­های هرز، آفتاب­دهی خاک و استفاده از ارقام مقاوم است. برای حصول بهترین نتیجه، بایستی از چند روش سازگار با محیط زیست استفاده شود.

کلیدواژه‌ها