همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

هادی محمودی

بیماری شناسی گیاهی پژوهشگر بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

hd_mahmoudi@yahoo.com
09156659851

ویراستار ادبی نشریه

غلامرضا توکلی

حشره شناسی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

r_tavakkoli@yahoo.com