اصول اخلاقی انتشار مقاله

1-     مسئولیت نهایی مقاله ارسالی به عهده نویسنده مسئول است. همه حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است.

2-     مقاله ارسالی نباید قبلا یا بصورت همزمان در نشریه دیگری چاپ شده باشد. مقالاتی که خلاصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد، مستثنی هستند.

3-     دفتر مجله در ویراستاری، چاپ یا عدم چاپ مقالات آزاد است.

4-     ذکر جزئیات و ارجاع به منابع در مقاله باید به حدی باشد که بتوان به کمک آن‌ها صحت مطالب مندرج در مقاله را تأیید نمود.

5- حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نام نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری تنها در صورتی مجاز می باشد که نامه ای با امضای همه نویسندگان به دفتر مجله ارائه گردد.