بر اساس مصوبه جلسه 115 شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 97/08/1 با انتشار مجله ترویجی زرشک و عناب موافقت گردید.

 از کلیه اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان محترم دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

 

محور های مجله:

1- روش های به زراعی و به نژادی زرشک و عناب

2مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز  زرشک و عناب

3-زیست فن آوری و تکنولوژی های نوین در تولید زرشک و عناب

4- مدیریت آبیاری در باغات زرشک و عناب

5- کاربرد ماشین های کشاورزی در باغات زرشک و عناب

6- مدیریت تغذیه گیاهی در باغات زرشک و عناب

7- صنایع غذایی، فرآوری و جنبه های دارویی زرشک و عناب

9- اقتصاد و بازاریابی زرشک و عناب

8- دانش بومی در کاشت،داشت و برداشت زرشک و عناب

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، اسفند 1402، صفحه 1-50 

بررسی چالش‌های تولید، فرآوری و بازرگانی زرشک بی‌دانه

صفحه 1-7

علی اکبر عزیزی زهان؛ هادی زراعتگر؛ هاجر حاجی پور اسفدن؛ علیرضا حیدری


ارزیابی تحمل به شوری زرشک بی‌دانه

صفحه 8-18

محمدهادی راد؛ رستم یزدانی بیوکی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی؛ نادیا بشارت


شته های زرشک، اهمیت اقتصادی و روش‌های مبارزه

صفحه 42-50

غلامرضا توکلی کرقند؛ محمدرضا میرزائی؛ هادی محمودی؛ هادی زراعتگر؛ مریم امینی نسب؛ رضا بهروان؛ علی اکبر عزیزی ذهان؛ علی مشاوری نیا؛ سعید نظری اسفدن؛ راحیل میرابی مقدم