بر اساس مصوبه جلسه 115 شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تاریخ 97/08/1 با انتشار مجله ترویجی زرشک و عناب موافقت گردید.

 از کلیه اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان محترم دعوت می شود تا مقالات ترویجی یا پژوهشی خود را ارسال فرمایند.

 

محور های مجله:

1- روش های به زراعی و به نژادی زرشک و عناب

2مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز  زرشک و عناب

3-زیست فن آوری و تکنولوژی های نوین در تولید زرشک و عناب

4- مدیریت آبیاری در باغات زرشک و عناب

5- کاربرد ماشین های کشاورزی در باغات زرشک و عناب

6- مدیریت تغذیه گیاهی در باغات زرشک و عناب

7- صنایع غذایی، فرآوری و جنبه های دارویی زرشک و عناب

9- اقتصاد و بازاریابی زرشک و عناب

8- دانش بومی در کاشت،داشت و برداشت زرشک و عناب

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-34