بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بهدانی، مهدی [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی
 • بهدانی، مهدی [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

پ

 • پویان، محسن [1] مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

ت

 • توکلی کرقند، غلامرضا [3] عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

ح

 • حسینی، ساره [1] عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

د

ر

 • راغ آرا، حسین [1] عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

ز

 • زراعتگر، هادی [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • زراعتگر، هادی [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران

ش

 • شاهی، طیبه [1] عضو گروه پژوهشی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

ک

م

 • محمدپور، کاظم [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات حشره شناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
 • محمدپور، کاظم [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات حشره شناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران، ایران
 • محمودی، هادی [1] محقق بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
 • محمودی، هادی [1] محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیرجند، ایران
 • معتمدی نیا، بهنام [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • معتمدی نیا، بهنام [1] عضو هیئت علمی بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقاتو آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند-ایران