محله ترویجی زرشک و عناب (BJJ) - فرایند پذیرش مقالات