فرایند پذیرش مقالات

ارسال مقاله تنها ازطریق سایت مجله به نشانی http://Bjj.areeo.ac.ir و پس از ثبت‌نام در آن امکان‌پذیر است.