اعضای هیات تحریریه

اعضا هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا مقری فریز

آبیاری و زهکشی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

alirezamoghreiatyahoo.com
05632223004

سردبیر

علی آذری نصر اباد

فیزیولوژی گیاهان زراعی معاون پژوهش ، فناوری و انتقال یافته های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

azari_ali2003atyahoo.com
05632223004

اعضای هیات تحریریه

محمد علی بهدانی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

mabehdaniatbirjand.ac.ir
05632254040

هادی زراعتگر

باغبانی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

zeraatgarhatyahoo.com

محمدرضا میرزایی

بیماری شناسی گیاهی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

reza.mirzaee.mrzatgmail.com

سعید دقیقی

باغبانی استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه یبرجند

sdaghighiatbirjand.ac.ir

ناصر ولی پور مطلق

مهندسی شیمی (صنایع غذایی) استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه بیرجند

n.valipour.matbirjand.ac.ir

بهنام معتمدی نیا

حشره شناسی گیاهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

bmoetamediatyahoo.com

کوروش روستا

ترویج کشاورزی و توسعه روستایی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

roosta_kuroushatyahoo.com

محسن پویان

گیاهان دارویی پژوهشگر گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

mohsen_pouyanatyahoo.com

مهدی عصمتی پور

کارشناس ارشد زراعت معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

esi.sajjadatyahoo.com
32227101

شراره شیبانی

کارشناس صنایع غذایی مدیر اداره هماهنگی ترویج کشاورزی خراسان جنوبی

sheibani1653atgmail.com

محسن احتشام

مدیر عامل شرکت دانش بنیان تروند زعفران (فعال بخش خصوصی)

saffronattarvandsaffron.com

مدیر اجرایی

هادی محمودی

بیماری شناسی گیاهی پژوهشگر بخش گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

hd_mahmoudiatyahoo.com
09156659851

ویراستار ادبی نشریه

غلامرضا توکلی

حشره شناسی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

r_tavakkoliatyahoo.com