انتشار اولین شماره مجله علمی ترویجی زرشک و عناب

با استعانت از خداوند مهربان، اولین مجله تخصصی در حوزه دو محصول مهم زرشک و عناب  منتشر شد.انتقال نتایج و دستاوردهای تحقیقات ملی و بینالمللی کاربردی در زمینه این دو محصول به کشاورزان، کارشناسان اجرایی و مروجان بخش کشاورزی از اهداف اصلی این مجله است. این مجله تلاش می کند با بهره گیری از دانش صاحب نظران مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و تجارب فعالین بخش خصوصی و دانش بومی کشاورزان پیشرو، در ترویج یافته های علمی و تحقیقاتی موثر باشد. مقالات اولین شماره مجله، به صورت الکترونیکی در سایت مجله به نشانی  http://bjj.areeo.ac.ir و رایگان در دسترس علاقه مندان این حوزه می باشد.