درباره نشریه

مجله ترویجی زرشک و عناب اولین مجله تخصصی ملی در زمینه ترویج پژوهش های کاربردی دو محصول استراتژیک زرشک و عناب است که مجوز انتشار آن توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی از شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اخذ گردیده است.

 محورهای این مجله که به صورت دو فصل نامه منتشر خواهد شد شامل پژوهش های به زراعی، به نژادی، مدیریت آفات و بیماری ها و علف های هرز، بیوتکنولوژی، مدیریت آب و تغذیه گیاهی ، مدیریت مکانیزاسیون و ماشین های کشاورزی،  فرآوری و بازاریابی و جنبه های دارویی، مباحث اقتصادی و دانش بومی دو محصول زرشک و عناب  می باشد. انتقال نتایج و دستاوردهای تحقیقات کاربردی در زمینه این دو محصول به کشاورزان، کارشناسان اجرایی و مروجان بخش کشاورزی از اهداف اصلی این مجله است. این مجله تلاش می کند با بهره گیری از دانش صاحبنظران مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و تجارب فعالین بخش خصوصی و دانش بومی کشاورزان پیشرو و در راستای ترویج یافته های علمی و تحقیقاتی موثر باشد.