تماس با ما

آدرس دفتر مجله:

بیرجند-کیلومتر 18 جاده کرمان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

تلفن:32223004-056

       056-32224845

Email: Bjj@areeo.ac.ir


CAPTCHA Image