راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقالات

 محورهای این مجله که به صورت دو فصلنامه منتشر می شود، شامل پژوهش‌های به‌زراعی، به نژادی، مدیریت آفات و بیماری ها و علف‌های هرز، بیوتکنولوژی، مدیریت آب و تغذیه گیاهی، مدیریت مکانیزاسیون و ماشین‌های کشاورزی،  فرآوری، بازاریابی و جنبه های دارویی، مباحث اقتصادی و دانش بومی دو محصول زرشک و عناب می‌باشد. انتقال نتایج و دستاوردهای تحقیقات ملی و بین‌المللی کاربردی در زمینه این دو محصول به کشاورزان، کارشناسان اجرایی و مروجان بخش کشاورزی از اهداف اصلی این مجله است. این مجله تلاش می کند با بهره گیری از دانش صاحب نظران مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و تجارب فعالین بخش خصوصی و دانش بومی کشاورزان پیشرو، در ترویج یافته های علمی و تحقیقاتی موثر باشد.

اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئولیت نهایی مقاله ارسالی به عهده نویسنده مسئول است. همه حقوق معنوی مقالات برای نویسندگان محفوظ است.

مقاله ارسالی نباید قبلا یا به صورت همزمان در نشریه دیگری چاپ شده باشد. مقالاتی که خلاصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشد، مستثنی هستند.

دفتر مجله در ویراستاری، چاپ یا عدم چاپ مقالات آزاد است.

ذکر جزئیات و ارجاع به منابع در مقاله باید به نحوی باشد که بتوان به کمک آن‌ها صحت مطالب مندرج در مقاله را تأیید نمود. حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نام نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از طی مراحل داوری تنها در صورتی مجاز می باشد که نامه ای با امضای همه نویسندگان به دفتر مجله ارائه شود.

فرایند پذیرش مقالات

ارسال مقاله تنها  از طریق سایت مجله به نشانی www.Bjj.areeo.ac.ir و پس از ثبت‌نام در آن امکان‌پذیر است. در صورت نیاز به راهنمایی  با شماره 09156659851 (مدیر داخلی مجله) تماس نمایید.

ساختار مقالات

عنوان: کوتاه و متناسب با محتوا، هدف، و یافته‌های پژوهش باشد؛

مشخصات نویسنده (نویسندگان) (فارسی): نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) همراه با رتبه علمی و وابستگی سازمانی و ایمیل نویسنده مسئول

چکیده (فارسی):  حداکثر در 150 تا 200 واژه و متشکل از بخش‌های: هدف، روش/ رویکرد پژوهش، یافته‌ها، و نتیجه‌گیری تهیه و تنظیم گردد.

کلیدواژه‌ها (فارسی): متناسب با عنوان و متن مقاله و بین 3 تا 5 کلیدواژه؛

مقدمه: شامل طرح مسئله، اهمیت، فرضیه، مرور منابع علمی مرتبط، جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش‌های پیشین و شرح هدف باشد.

مواد و روش: شرح مواد و روش‌های مورد استفاده در پژوهش، جامعه آماری، روش‌های نمونه‌گیری، اندازه‌گیری‌های آزمایشی و نحوه تجزیه ‌و تحلیل آماری در این قسمت ارائه می شود. در صورتی‌که از روش‌های متداول یا از قبل منتشرشده استفاده ‌شده است، از شرح جزئیات روش خودداری و فقط به ارائه اصول و ذکر منبع اکتفا شود. (در مقالات ترویجی-تحلیلی این قسمت می‌تواند حذف شود)

 یافته‌ها: ارائه نتایج حاصل از پژوهش براساس سوالات یا فرضیه‌های پژوهش و در راستای عنوان پژوهش. جدول‌های متن و تصاویر یا نمودارها باید با ذکر نوع ابزار نمایشی (مثل جدول، نمودار، تصویر و ...)، شماره‌گذاری مستقل داشته باشند. عنوان جداول در بالای جدول و عنوان سایر ابزارهای نمایشی باید در پایین آن‌ها ذکر شوند. قلم متن جدول باید 2 اندازه از قلم متن کوچک‌تر انتخاب شود.

کلیه عکس‌ها در قالب یک فایل جداگانه اصل با پسوند jpg ارسال شوند. جداول و نمودارها درون متن و در محل ارجاع به آن ها ارائه شوند.

دستورالعمل ترویجی: در این قسمت، نتیجه گیری کلی پژوهش، کاملا مرتبط با موضوع مقاله و به زبانی ساده و کاربردی  ارایه شود. در قسمت توصیه­های ترویجی از درج جدول و نمودار خودداری شود.

فهرست منابع:

فهرست منابع فارسی و لاتین به صورت مجزا است که در انتهای مقاله به ترتیب الفبای نام خانوادگی به دنبال هم درج می‌شود (توجه داشته باشید که فقط منابعی باید ذکر شود که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده است). منابع باید براساس قواعد APA تنظیم و ارائه شوند.

 راهنمای نویسندگان و نحوه نگارش مقاله

1- حروف‌چینی: مقاله‌ها با استفاده از واژه‌پرداز word تایپ‌شده و حداکثر در 15 صفحه A4 با قلم 13B Nazanin برای متن فارسی و Times New Roman 11 برای متن لاتین ارائه شوند. حاشیه‌ها 2.5 سانتی‌متر از هر طرف و فاصله بین خطوط در آن‌ها 1 انتخاب شود.

 2- پانویس‌ها: توضیح‌ها و معادل‌های انگلیسی اسامی و اصطلاح‌ها در زیر هر صفحه به‌طور مستقل ذکر شود. زیرنویس‌های فارسی با قلم بی نازنین 10 و زیرنویس‌های لاتین با  فونت Times New Roman 8 نوشته شوند؛

3- عنوان جداول در بالای جدول با فونت BNazanin11 و توضیحات عکس‌ها و نمودار‌ها پایین و با فونت Bnazanin11 درج شود.

 4- شیوه ارائه منبع مورد استفاده در بخش فهرست منابع

 ارجاع به منابع به روش APA است.

ارجاعات درون‌متنی: در متن مقاله پس از نقل مطلب، در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار اثر ارائه می‌شود مانند:

 - اثری با یک نویسنده: (محمودی، 1378)

 - اثری با دو نویسنده: (الماسی و احسانی، 1382)

 - اثری با بیش از سه  نویسنده:  (امینی و همکاران، 1390)

اگر نقل مطلب با استناد به نام نویسنده آغاز شود، فقط در مقابل نام نویسنده و در داخل پرانتز سال نشر ذکر می‌شود؛ مثال: کوچکی (1386) نشان داد.........

نگارش منابع:

تمام منابعی که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا اسامی نگارنده ها قرار می‌گیرند.

 

مقاله فارسی:

نام خانوادگی، حرف اول نام (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره (شماره مجله)، شماره صفحات آغازین و پایانی مقاله.

صادقی. ز.، مهدیخانی مقدم. ع و عزیزی، م (1389). بررسی اثر نماتدکشی اسـانس تعـدادی ازگیاهان دارویی خانواده چتریان بر نماتد ریشه گرهـی (Meloidogyne javanica)در شرایط آزمایشگاه. نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کـشاورزی)، 24: 62-68.

کتاب:

نام خانوادگی، حرف اول نام (سال نشر). عنوان کتاب. محل نشر: نام ناشر.

مقالات همایشی:

نام خانوادگی، حرف اول نام (سال نشر). عنوان همایش. نام برگزار کننده، شهر محل برگزاری، ش صفحه.

پایان‌نامه:

نام خانوادگی، حرف اول نام (سال نشر). عنوان پایان‌نامه ، مقطع تحصیلی. نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه.

 

 

منابع اینترنتی فارسی

آمارنامه جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی.1397. قابل دسترس در سایت http://kj-agrijahad.ir/index

منابع اینترنتی غیر فارسی

Anne, K., Vidaver and Patricia, A. 2004. Bacteria as Plant Pathogens. Available on www . apsnet . org/edcenter/disandpath/prokaryote/intro/Pages/Bacteria.aspx

مقالات غیر فارسی

Beroza, M., Gelter, S. I., Miashita, D.H., Green, N., & Steiner, L.F. (1961). Insect attractants: new attractants for Mediterranean fruit fly. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9: 360 -365.

فصلی از کتاب:

Kingdom, H.2013. Insect maintenance and transmission, In: Diekinson, M.,Hodgetts, J. phytoplasma,springer,422p