اهداف و چشم انداز

هدف این مجله، ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی در حوزه دو محصول زرشک و عناب به کارشناسان و بهره برداران است.