باغ الگویی متراکم پیوندی عناب، الگوی مدرن باغداری عناب

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

چکیده

عناب به دلیل خواص کم­نظیر دارویی و مصارف متنوع دیگر، از نظر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه­ای را در ﻣﻴﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی ﺧﺮاﺳـﺎن ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده است. وجود محدودیت­ها در تکثیر این درخت، همچنین وجود باغات سنتی و غیر یکنواخت باعث شده که استفاده بهینه از منابع آب و خاک صورت نگرفته و در آمد کمی نصیب کشاورزان شود. نتایج به دست آمده از انجام چندین پروژه تحقیقاتی منجر به احداث باغ الگویی متراکم پیوندی در سطح یک هکتار در اسفندماه 1395 در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی (ایستگاه کشاورزی محمدیه بیرجند) شد که از جوانب مختلف حائز اهمیت است. مهم‌ترین آن، تراکم کاشت، امکان استفاده از ژنوتیپ­های برتر با استفاده از پیوند و اعمال روش­های نوین تربیت و هرس درخت عناب است .نتایج به دست آمده نشان داد که از بین روش های پیوند استفاده شده، جوانه شکمی در زمان های اوایل اردیبهشت ماه تا خردادماه و از بین روش های پیوند زنی شاخه، پیوند اسکنه در 15 اسفندماه از درصد گیرایی پیوند بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها