بررسی مقدماتی رفتار جلب جنسی مگس میوه عناب

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات حشره شناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران، ایران

2 دانشیار پژوهش بخش تحقیقات حشره شناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 عضو هیئت علمی بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقاتو آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بیرجند-ایران

چکیده

عناب یکی از محصولات مهم باغی و مزیت دار استان خراسان جنوبی است. مگس میوه عناب مهم‌ترین عامل خسارت­زای میوه عناب است. لارو این آفت با تغذیه از گوشت میوه، سبب چروکیدگی، ریزش، عدم بازارپسندی و فساد محصول می­گردد. در حال حاضر جهت کنترل آن از روش های شیمیایی استفاده می­شود. در این تحقیق به منظور بررسی ماهیت جلب جنسی مگس میوه عناب، آزمایش تله­گذاری صحرایی با چهار تیمار شامل حشرات زنده ماده جفت گیری نکرده، حشرات زنده نر جفت گیری نکرده، حشرات زنده نر و ماده جفت گیری نکرده و شاهد اجرا شد. در همه تیمارها میوه عناب نیز به کار برده شد. نتایج اولیه بدست آمده حاکی از احتمال تولید و انتشار مواد فرار اختصاصی توسط افراد ماده مگس عناب می­باشد که سبب جلب افراد نر این گونه می­شود. بنابراین با انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی مواد جلب کننده مذکور، امکان جلب و شکار مگس میوه عناب به روش غیر شیمیایی و  با استفاده از تله های فرمونی فراهم خواهم شد. 

کلیدواژه‌ها